Whatever you need

Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring WYN B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juli ’21.

Uw privacy is voor WYN B.V. (hierna: WYN) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij WYN allemaal doen met informatie, die we over u te weten komen.
Wanneer u onze website www.whateveryouneed.nl bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang zij worden bewaard. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum

Wij verwerken deze persoonsgevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account, informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond (en tot 2 jaar daarna). Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Toegang tot portaal

In ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Accountgegevens
 • NAW- gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum

Dit doen wij om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u aangaan. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

Contact

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Daarnaast kunt u tevens contact met ons opnemen via de mail info@whateveryouneed.nl.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW- gegevens
 • Factuur adres
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Eventuele informatie die u zel met ons deelt als inhoud van een bericht

Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

WYN deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • U hier toestemmimg voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers- en dienstverleners
 • Marketingbedrijven

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om er voor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Om onze dienst aan u te kunnen verlenen, kan WYN uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). WYN doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken, afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens, of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Naast onze eigen dienstverlening, kunt u via ons platform gegevens achterlaten voor (potentiële) leverancier(s). Welke gegevens u via ons platform deelt, kunt u zelf bepalen. De gegevens die de (potentiële) leverancier(s) van u verkrijgen via het platform, verwerken zij vervolgens voor eigen doeleinden en onder eigen verantwoordelijkheid. Heeft u vragen over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens? Vraag hen dan om een privacyverklaring.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevantie informatie te laten zien. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • IP-adres

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine informatiebestandjes, die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals, PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om u akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Cookie; Entiteit; waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermijn

Google Analytics

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google;
 • we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies in- en uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet meer optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd, wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dan ook dat uw gegevens bij ons, zowel technisch als ook organisatorisch, goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u bij uw verzoek daarom vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@whateveryouneed.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@whateveryouneed.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

WYN B.V.

KvK nummer: 75064995

E-mailadres: info@whateveryouneed.nl